24. 5. 2013, Praha, CR. Zahajeni Prague Food Festival. Jitka Cvancarova.

24. 5. 2013, Praha, CR. Zahajeni Prague Food Festival. Jitka Cvancarova. Zvětšit

24. 5. 2013, Praha, CR. Zahajeni Prague Food Festival. Jitka Cvancarova.